Aviso legal

Os dereitos de propiedade intelectual desta web e dos seus elementos engadidos son titulariedade da Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos, Centro Comercial Aberto, reservándose esta a facultade de efectuar modificacións e actualizacións sobre a información contida na web en calquera momento e sen necesidade de previo aviso.

O uso non autorizado da información e demais elementos contidos na web, así como os prexuízos ocasionados á Asociación, dará lugar ao exercicio das accións que legalmente lle correspondan e, no seu caso, ás responsabilidades que se puidesen derivar.

O contido facilitado a través desta web emítese para efectos simplemente informativos.

A Asociación de Comerciantes e Empresarios de Betanzos non se fai responsable dos danos e dos prexuízos que puidese ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas na web.

Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado dirixido a contas de correo electrónico utilizadas nesta web.

Tanto o acceso ao portal como ao uso que poida facerse da información contida no mesmo son da exclusiva responsabilidade dos usuarios.

Accesibilidade | Aviso legal © 2007 ACEBE.CCA