Estatutos

CAPÍTULO VI. DA MODIFICACIÓN DOS ESTATUTOS

Art.32.- Sólo poderán ser modificados os presentes Estatutos, mediante acordo das tres cuartas partes da totalidade dos membros asistentes á Asemblea Xeral correspondente. O proxecto de modificación deberá ser proposto, alomenos, por unha terceira parte dos Asociados ou pola Xunta Directiva, e será remitido a todos os membros da Asociación cunha antelación de 15 días á data de reunión que, a tal efecto, deba convocarse.

Accesibilidade | Aviso legal © 2007 ACEBE.CCA