Estatutos

CAPÍTULO V. DA DISOLUCIÓN DA ASOCIACIÓN

Art. 31.- A Asociación suspenderá as súas actividades temporalmente ou disolverase, da forma anteriormente exposta nos presentes Estatutos, establecéndose, ao efecto, o destino que deba de darse aos bens, dereitos, instalacións e servizos da mesma. De non acordarse outra cousa pola Asemblea Xeral, actuarán de liquidadores os membros da Xunta Directiva.

Accesibilidade | Aviso legal © 2007 ACEBE.CCA