Estatutos

CAPÍTULO IV. DOS RECURSOS FINANCEIROS

Art. 30.- Os recursos financeiros da Asociación estarán integrados por:
  1. As cotas dos seus membros.
  2. As doazóns e legados a favor da mesma.
  3. As subvencións e axudas que podan serlle concedidas.
  4. Os ingresos procedentes da venda da súa publicación e similares.
  5. Cualquera outros recursos obtidos de conformidade coas disposicións legais vixentes.

Accesibilidade | Aviso legal © 2007 ACEBE.CCA